Aktualności

Nasze Miasto rozpoczyna walkę o czyste powietrze

27-04-2015

Nasze Miasto opracowało Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie miasta w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez miasto celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.
Jak stwierdza się w Planie głównym problemem naszego miasta jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi. Jakość powietrza na danym obszarze kształtowana jest nie tylko poprzez emisję tam występującą, znaczenie ma również imisja napływowa. Ważną rolę w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń odgrywają czynniki meteorologiczne oraz fizyczno- geograficzne. Stwierdzono, że największym emiterem substancji niebezpiecznych do powietrza są domy prywatne.

Dlatego kluczowym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej musi stać się walka z niską emisją. Niska emisja dotyczy całego obszaru miasta. Powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo niska efektywność energetyczna poszczególnych budynków na jego terenie. Chodzi tu szczególnie o budynki prywatne. Większość domów jest starszych niż 30 lat. Jakość ocieplenia oraz system ogrzewania nie są więc nowoczesne i efektywne. Do lat dziewięćdziesiątych energia cieplna i elektryczna była na tyle tania, że mieszkańcy nie inwestowali w dodatkowe ocieplenie ścian, dachów, szczelne okna. Później okazało się, że docieplenie obiektów jest drogie. Większość mieszkańców nie podźwignęła takich kosztów. Dlatego też, w ponad 70% domów na terenie miasta znajdują się piece węglowe. Szczególny problem występuje w samym centrum miasta. To właśnie domy są odpowiedzialne za powstawanie smogu i znacznych zanieczyszczeń powietrza. Do tego dochodzi powszechna praktyka spalania w piecach odpadów bytowych. Spalany jest papier, plastik i inne nieczystości. Tworzona jest znaczna energia, ale straty dla środowiska są olbrzymie. Zmiana systemu odbioru nieczystości sprzyja zmniejszaniu się problemu. Jednak faktem jest, że centrum miasta  w miesiącach zimnych spowite jest dymem. Sytuacja ta występuje głównie w miesiącach grzewczych, chociaż zadymienie widoczne jest również latem.
Na terenie naszego miasta najistotniejsze zanieczyszczenia pochodzą z emisji energetycznych
z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii i obiektów komunalnych. Uciążliwość jednakże charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań ogrzewana jest nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym i drewnem. Stopniowo modernizuje się kotłownie obiektów publicznych, placówek oświatowych na takie, które wykorzystują olej opałowy, jednak ich ilość jest znikoma.

Dzięki realizacji celów Planu infrastruktura energetyczna w mieście stać się ma bardziej przyjazna środowisku i efektywna pod względem energetycznym. Działania doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Zwiększy się tym samym jakość powietrza na terenie całego miasta. Zmniejszy się również ilość emiterów.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.WSTECZ