Gospodarka niskoemisyjna

 

 

 

Rozpoczęcie prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeziny


Miasto Brzeziny rozpoczyna opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie miasta w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez miasto celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania. Jest to dokument, którym powinien być zrozumiały nie tylko dla urzędników miasta ale przede wszystkim dla mieszkańców. Sprawna komunikacja z mieszkańcami i włączenie ich w proces wdrażania planu jest kluczowa dla skuteczności podejmowanych działań. Mieszkańcy muszą rozumieć dlaczego dokument został stworzony i czynnie wziąć udział w jego realizacji. To właśnie niska emisja ze źródeł punktowych powoduje największe problemy ze środowiskiem naturalnym w Mieście Brzeziny.  Całe społeczeństwo odgrywa istotną rolę w podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe.

Miasto Brzeziny zamierza również wykorzystać środki Unii Europejskiej na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Budowane będą inteligentne systemy wykorzystania energii, prace termomodernizacyjne, wymiana przestarzałych źródeł ciepła na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nie można również zapominać o modernizacji i budowie oświetlenia ulicznego. System ma przynieść miastu oszczędności w utrzymaniu obiektów. Prowadzony będzie również program rozwoju systemu ciepłowniczego i doprowadzenie do miasta sieci gazowej.

Przygotowywanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi wyzwanie i jest czasochłonnym procesem, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga on współpracy i koordynacji różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony środowiska, zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, budownictwa i infrastruktury, transportu, finansów, ds. przetargów itp. Ponadto jednym z warunków decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu jest, aby nie był on postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą: mobilnością i planowaniem przestrzeni miasta, zarządzaniem własnością komunalną, wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją, zamówieniami publicznym.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.