Poziomy recyklingu

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2015 r.1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]:
- łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących z strumienia odpadów komunalnych: 
MWpmts=10873 (ilość osób zgłoszonych do systemu)  x 0,256 Mg x0,324= 901,85Mg
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
Ppmts=(279,4/901,85)x 100=31%

2. Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
- masa odpadów ulegających biodegradacji (1995)
OUB1995=0,155xLm+0,47xLw
OUB1995=0,155 x 12947= 2006,785 Mg
- masa odpadów ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym
OUBR= 2006,785x50/100= 1003,3925 Mg
- masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym przekazanych do składowania
MOUBr=(MMR x UM)+(MBr x 0,52)=( 0,0 Mgx 0,57)+( 36,42Mg x0,52)=18,9
Osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
TR= MOUBr x 100/ OUB1995
TR= 18,9 x 100/2006,785 = 0,02 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 
Pbr=Mrbr/Mwbrx 100%= 47,0 Mg/49,5 Mg x 100%= 95%
Uwagi: Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 03.02.2014 r. znak: RŚVI.7243.15.2014.IW odpady o kodzie 19 12 12 powstałe z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, zostały:
-    poddane procesowi R3-(kompostowanie) w instalacji kompostowni znajdującej się na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Brzeziny, ul. Łódzka 35,
-    frakcja podsitowa < 20 mm jest magazynowana z przeznaczeniem do zagospodarowania w trakcie planowanej rekultywacji składowiska, 
-    natomiast frakcja nadsitowa magazynowana z przeznaczeniem  na paliwa alternatywne.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte 2014roku.

 

 

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]:

- łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłapochodzących z strumienia odpadów komunalnych: 

MWpmts=12590 x 0,295 Mg x0,324= 1203,35 Mg

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

Ppmts=(174,5/1431,8)x 100=14,5 %

Obliczony poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia na podstawie odpadów zebranych selektywnie oraz dodatkowo wysortowanych na instalacji. Poziom wymagany to min. 14 % w roku 2014r.

 

2. Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

- masa odpadów ulegających biodegradacji (1995)

OUB1995=0,155xLm+0,47xLw

OUB1995=0,155 x 12947= 2006,785 Mg

- masa odpadów ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym

OUBR= 2006,785x50/100= 1003,3925 Mg

- masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym przekazanych do składowania

MOUBr=(MMR x UM)+(MBr x 0,52)=( 3,3 Mgx 0,57)+( 68,3Mg x0,52)=3,3+ 35,5= 38,8

Osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

TR= MOUBr x 100/ OUB1995

TR= 38,8x 100/2006,785 = 1,9 %

Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji to 50% w roku 2014.         

 

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

Pbr=Mrbr/Mwbrx 100%= 22,0 Mg/22,0 Mg x 100%= 100%

 

Uwagi: Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 03.02.2014 r. znak: RŚVI.7243.15.2014.IW odpady o kodzie 19 12 12 powstałe z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, zostały:

-              poddane procesowi R3-(kompostowanie) w instalacji kompostowni znajdującej się na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Brzeziny, ul. Łódzka 35,

-              frakcja podsitowa < 20 mm jest magazynowana z przeznaczeniem do zagospodarowania w trakcie planowanej rekultywacji składowiska, 

-              natomiast frakcja nadsitowa magazynowana z przeznaczeniem  na paliwa alternatywne.

 

 

 


Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Miasta Brzeziny w 2013 r.

 

Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  Poziom, który musiał zostać osiągnięty w 2013 roku wynosi 50%. Miasto Brzeziny osiągnęło poziom ograniczenia w wysokości 98,19 % i tym samym nie osiągnęła w danym roku rozliczeniowym wskazanego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu , tworzyw sztucznych i szkła , dl a2013 roku wynosi 12 %. Osiągnięty przez Miasto Brzeziny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 5,11 %.

Miasto Brzeziny nie osiągnęło wymaganych poziomów recyklingu.


Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Miasto Brzeziny w 2012 r.

 


Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., który w roku 2012 ustalono na poziomie 75%.   Gmina Miasto Brzeziny osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 120,40 % i tym samym nie osiągnęła w danym roku rozliczeniowym wskazanego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu , tworzyw sztucznych i szkła , dla 2012 roku wynosi 10 %. Osiągnięty przez Gminę Miasto Brzeziny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 10,50 %.